OPINIERONDE 20/10/2022

Op 20 oktober staat het Ontwerpbestemmingsplan Zwarte Land 2 op de agenda

Eerder deze week hebben omwonenden van plan Bedrijventerrein Stationsweg (zo heet Zwarte Land 2 inmiddels!) een brief ontvangen van de gemeente waarin zij worden geïnformeerd over de Opinieronde van donderdag 20 oktober a.s. Daarbij komen twee voorstellen aan de orde die betrekking hebben op Zwarte Land 2.

  1. Het ter inzage leggen van het ontwerpbestemmingsplan Bedrijventerrein Stationsweg
  2. Geen referendum te organiseren zoals verzocht bij brief van 5 januari 2022 door onze Stichting

Ook de 15 indieners van een inspraakreactie op het voorontwerp hebben de genoemde brief van de gemeente ontvangen.

Ad 1 Ontwerpbestemmingsplan

Het Raadsvoorstel voor het nu voorliggende ontwerpbestemmingplan is op de vergaderkalender van de gemeente te lezen. Bijlage 1, bevat de 15 ingediende zienswijzen op het voorontwerpbestemmingsplan en de reacties van de gemeente. Bijzondere aandacht vragen wij voor de inspraakreacties van de Provincie en van de gemeente Woudenberg.

De Provincie wijst erop dat er een algeheel verbod geldt voor werkzaamheden op 4 meter beneden het maaiveld, omdat op die diepte de beschermende kleilaag zit. De gemeente reageert dat er argumenten zijn om toch de bouwdiepte van 10 meter te kunnen handhaven.

Woudenberg constateert dat er nog onvoldoende rekening gehouden is met de effecten voor verkeerstoename op de N224. De fractie van de VVD heeft hierover inmiddels al schriftelijke vragen gesteld. Zie het artikel in LETOPSCHERPENZEEL van deze week.

Ad 2 Referendum

In het Raadsvoorstel voor de Opinieronde verwijst de gemeente naar het verzoek van onze Stichting van 5 januari 2022 om een Referendum te organiseren. Op 3 februari hebben we daarop een afwijzend antwoord gekregen met een uitgebreide toelichting. Belangrijk argument was, dat de problematiek te complex was voor een JA/NEE vraag. Wij blijven van mening dat de vraag aan de Scherpenzelers wel degelijk simpel is:

Moet er een groot distributiecentrum in Scherpenzeel komen?

By Communicatie HSG&G

Secretaris Stichting HSG&G

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *