WIE LOST HET STIKSTOF RAADSEL OP?

Het onderstaande nieuwsbericht hebben we naar het College van B&W van Scherpenzeel gestuurd met het verzoek om bij de revitalisering van Zwarte Land 1 het stikstofdossier mee te nemen.

Het is intussen wel bekend dat de Gelderse Vallei een van de “kerngebieden” is waar de stikstofuitstoot drastisch moet worden verminderd. Daarbij is ook opgemerkt dat niet alleen naar de veehouders moet worden gekeken maar ook naar de industrie.

In eerste instantie wilden we weten in hoeverre Modiform een piekbelaster is. Dat hebben we niet kunnen achterhalen. Wel weten we dankzij ons WOB-verzoek uit 2019 naar de milieu- en omgevingsvergunningen van Modiform, dat dit bedrijf verreweg de grootste elektriciteitsverbruiker is van Scherpenzeel. Meer dan het verbruik van alle huishoudens in ons dorp samen. Maar over de stikstofuitstoot van Modiform is er niets in terug te vinden. Misschien stoot Modiform helemaal geen stikstof uit, maar het kan ook heel veel zijn. Vreemd dat niemand dat weet en dus gingen we als Stichting HSG&G op onderzoek uit.
Het enige dat we weten, is datgene dat in het voorontwerpbestemmingsplan Bedrijventerrein Stationsweg in de bijlage over Stikstof staat. De conclusie daar is, dat noch in de aanlegfase, noch in de gebruiksfase sprake is van substantiële toename van stikstofuitstoot. Ook daar is niets te vinden over de huidige uitstoot van het bedrijf.
Overigens staan er wel aannames in over verkeersbewegingen die zwaar zijn onderschat en met het oog op de uitspraak van de raad van state over de  stikstof bouwvrijstelling, komen we daar zeker op terug. Om toch iets te weten te komen over de huidige stikstofbelasting van Modiform, hebben we bij bevoegde instanties de gegevens opgevraagd.

Omgevingsdienst Apeldoorn

De Omgevingsdienst Apeldoorn was de eerste die wij benaderden met het volgende verzoek:

Wij schrijven u namens de Stichting Houd Scherpenzeel Groen en Gezond. Modiform is gevestigd in ons dorp Scherpenzeel. Kunt u ons berichten hoeveel stikstof Modiform op jaarbasis uitstoot. Als het een piekbelaster is dan zou dit bedrijf mogelijk met subsidie kunnen verhuizen en zo plaats kunnen maken voor de plaatselijke ondernemers. Omdat er nieuwe planologische ontwikkelingen zijn is haast geboden. Kunt u ons hierover informeren. Ook als de cijfers niet bekend zijn en er nader onderzoek nodig is.

Dit was het antwoord:

Wij weten het antwoord op uw vraag niet. Het RIVM meet en registreert stikstof in ons land. ……. Als u meer informatie wilt omtrent de stikstofuitstoot dan verwijs ik u naar het RIVM. Mocht u meer over de activiteiten van Modiform wilt weten dan kunt u bij ons terecht.

RIVM

Begrijpelijk, dus hebben we vervolgens het RIVM benaderd met dezelfde vraag. Die stuurden het volgende antwoord:

Wij beschikken niet over deze gegevens en zien deze ook niet terug in de lijsten met de 100 Piekbelasters NOx en NH3 bronnen. Mogelijk kunt u contact opnemen met het bevoegd gezag. Het is ons niet bekend of het bevoegd gezag deze kan delen. 

Provincie Gelderland

Het bevoegd gezag bleek gewoon de Provincie Gelderland te zijn, dus die stelden we dezelfde vraag en kregen het volgende antwoord.:

Uw vraag is beantwoord door een inhoudelijk specialist.
Voor deze locatie hebben wij geen gegevens kunnen vinden in ons archief.

Al met al nogal onthutsend en bizar. Alle instanties hebben dus geen idee hoeveel stikstof er bij Modiform en naar wij aannemen ook alle andere bedrijven op het Zwarte Land 1 wordt uitgestoten. Wat te denken van de VION, waar twintig koelwagens het hele jaar dag en nacht non stop staan te ronken. Draaien die allemaal op elektriciteit of worden deze door dieselmotoren aangedreven met alle gevolgen van dien?

Het is toch heel vreemd als straks de veehouders rond Scherpenzeel moeten inkrimpen of zelfs hun bedrijf moeten sluiten, terwijl een kilometer verderop misschien wel een veelvoud van dezelfde hoeveelheid stikstof wordt uitgestoten. Daarbij moet nog worden bedacht dat een aantal van deze bedrijven voornemens is de productie nog verder op te voeren. Bij de veehouders worden de duimschroeven steeds verder aangedraaid terwijl de industrie ongemoeid blijft en men zelfs geen idee heeft van wat er op het Zwarte Land gebeurt. Op deze manier heeft de stikstofreductie dus wellicht helemaal niet het beoogde effect.

We kunnen ons voorstellen dat de veehouders nog niet bereid zijn ook maar één koe de deur uit te doen voordat duidelijk is welke hoeveelheid stikstof de Scherpenzeelse industrie uitstoot en Modiform in het bijzonder. Wellicht dat het veel zinvoller is de subsidies uit de miljarden pot die gereserveerd zijn voor de stikstofreductie in de Gelderse Vallei aan te wenden voor sanering of verplaatsing van fikse stikstof producenten op het Zwarte land.

Revitalisering  Zwarte land 1

Dit alles maakt nog eens heel duidelijk dat eerst de revitalisering van het Zwarte Land 1 helemaal gereed moet zijn, inclusief het hele stikstof dossier, voordat aan andere plannen kan worden gedacht zoals het bestemmingsplan Stationsweg. Als er bedrijven met subsidie kunnen worden verplaatst naar minder kwetsbare plaatsen, zorgen zij met nieuwe energiezuinige technieken dat veel minder schadelijke stoffen worden uitgestoten en ontstaan in Scherpenzeel nieuwe ruimte voor lokale ondernemers.

Wij hebben de Gemeente Scherpenzeel dan ook gevraagd bij de bovengenoemde revitalisering het stikstofdossier mee te nemen, voordat er met nieuwe plannen wordt begonnen.

Houd Scherpenzeel Groen en Gezond.

By Communicatie HSG&G

Secretaris Stichting HSG&G

1 comment

  1. Inmiddels hebben we van de gemeente een reactie ontvangen.
    De mededeling was dat zij niet over de gevraagde informatie beschikken. De gemeente verwijst ons door naar het RIVM.
    Maar zoals wij al aangaven: daar zijn we al langs geweest.
    We hebben de gemeente gezegd dat ze onze vraag niet als een WOB- verzoek hoeven te beschouwen. Dat zou flauw en zinloos zijn. Kennelijk is net als elders in het land deze informatie over stikstofuitstoot op bedrijfsniveau eenvoudigweg niet voorhanden.

    Ook gaf u aan dit verzoek niet te hebben bedoeld als een Woo verzoek. Dit verzoek moet worden opgevat als een oproep aan de bestuurders van Scherpenzeel om in actie te komen.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *