CHEF SACHE !

Ferme taal van de burgemeester:

Geen referendum over Zwarte Land 2

Bij de Opinieronde van 20 oktober stond onder andere het voorstel van het College op de agenda om geen referendum te houden over Zwarte Land 2.

De gemeente stelt dat de inwoners van Scherpenzeel a hebben gesproken. Het referendum gelijk met de verkiezingen werd niet ingewilligd, maar de Stichting HSG&G slaagde er niettemin in ZL 2 tot hèt thema van de verkiezingen te maken. Daarmee was aldus het college de OF vraag beantwoord. Dit is de wereld op z’n kop en een aanfluiting voor de democratie. Het was helemaal niet hèt thema van de verkiezingen. Sterker nog, de gemeente deed er alles aan om het thema buiten de debatavonden te houden. Je kunt hooguit constateren dat “de pressiegroep”, zo werd de Stichting door de gemeente gekarakteriseerd, er niet in was geslaagd, de verkiezingen zodanig te beïnvloeden dat de tegenstanders van De Grote Doos een meerderheid zouden halen. Wat de gemeente nu doet is een schoffering van de democratische beginselen. De gemeente stelde toen en nu nog steeds, dat een referendum zich niet leent voor zo’n complex vraagstuk. De Stichting heeft telkenmale aangegeven dat de vraag of er wel of niet een groot distributiecentrum moet komen, helemaal niet complex is.  In feite bevestigt de gemeente ons standpunt door te beweren dat met de uitslag van de verkiezingen de OF-discussie uiteindelijk alsnog is gevoerd.

We waren uiteraard zeer benieuwd naar de uitleg die het College zou geven bij deze wel heel bijzondere argumentatie, maar die uitleg kwam er helemaal niet.

De wethouder liet dit over aan de Burgemeester, met de mededeling dat dit een “Chef Sache” was. Ludiek bedacht om zo een heikele discussie uit de weg te gaan. Hij had geen zin om wederom een 180 graden draai uit te leggen.

De burgemeester sprake vervolgens ferme taal. Misschien makkelijker om de samenvattingen uit de lokale kranten hier maar over te nemen.

Scherpenzeelse Krant 25 oktober 2022
Let Op Scherpenzeel 26 oktober 2022

Of de argumentatie van de burgemeester nog eens integraal te beluisteren via ons YouTube kanaal.

Een volstrekt ander standpunt dus, dan hetgeen het college in het begeleidende Raadsvoorstel schrijft.

En ook deze argumentatie rammelt aan alle kanten. Er wordt voor de zoveelste keer naar de structuurvisie uit 2013 en naar volgende visies verwezen. In die visies wordt alleen over een zoekgebied gesproken en niet over een besluit. Dat de gemeenteraad en de colleges van burgemeester en wethouders in diverse samenstellingen zouden hebben besloten dat er bedrijvigheid op Het Zwarte Land II moet komen, is daarom absoluut onjuist.
Wij hebben al vele jaren van colleges in diverse samenstellingen te horen gekregen dat de gemeenteraad nog niet aan zet is. En de bewoners is al helemaal nooit gevraagd OF er zo’n groot distributiecentrum moet komen.

De burgemeester spreekt ferme woorden over rechtsstatelijkheid en consistentie van beleid, maar doet net als eerdere colleges wel aan eigen interpretaties.

De burgemeester zei nog iets opmerkelijks. Namelijk dat er een overeenkomst met Modiform is gesloten en dat er waarschijnlijk consequenties zijn als die wordt verbroken.
Dat is opmerkelijk omdat de wethouder bij herhaling en met stelligheid op vragen van raadsleden heeft geantwoord, dat er op geen enkele wijze sprake is van een overeenkomst met Modiform.

Kortom ferme taal van de burgemeester, maar consistent kunnen wij het niet noemen.

NB: Pas op als ergens het woord “ZOEKGEBIED” wordt genoemd. Voor je het weet wordt het als vastgesteld besluit uitgelegd. Zo ging dat met de Structuurvisie 2013 en zo zal het ook gaan met de Omgevingsvisie 2022. Zowel onze Stichting als oppositiepartijen maakten bezwaar tegen het benoemen van het gebied ten noorden van de rondweg als Zoekgebied. Want bin de kortste keren krijgt ook dat een andere lading.

By Communicatie HSG&G

Secretaris Stichting HSG&G

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *